Miasto Łomża w roku szkolnym 2012/2013 realizuje projekt systemowy
"Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych" .

Więcej informacji: załącznik_1 / załącznik_2

Harmonogram działań w I sem. >>>

Harmonogram działań w II sem. >>>

Nasza szkoła uczestniczy w tym projekcie, którego celem jest wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III z 6 szkół podstawowych. Wsparcie to jest dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych uczniów. Zaplanowane zajęcia dają możliwość wyrównania szans edukacyjnych uczniów i rozwój umiejętności uczniów uzdolnionych. We wrześniu, w naszej szkole, odbyło sie spotkanie dyrekcji i nauczycieli z rodzicami dzieci uczestniczących w tym projekcie.

 

 • Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

"Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych" są prowadzone przez Hannę Banach i Jolantę Grabowską. Programem objęci są uczniowie klas trzecich. Na zajęciach rozwijane są zainteresowania matematyczne przy wykorzystaniu różnorodnych pomocy dydaktycznych takich jak: mozaiki, gąsienice, zestawy konstrukcyjne, przeźroczyste cegiełki oraz odpowiednie programy multimedialne. Każdy uczeń na miarę swoich możliwości osiąga sukces.

Jolanta Grabowska


 • Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno - przyrodniczych

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno - przyrodniczych prowadzi Lidia Obiedzińska. Uczestniczą w nich uczniowie klasy drugiej. Podczas zajęć dzieci rozwijają zainteresowania matematyczne i przyrodnicze. Ciekawość poznawczą uczniów pobudzają atrakcyjne pomocy dydaktyczne. Są to m.in.: mapy, globusy, kompasy, modele, lupy, mikroskopy, zestawy do prezentacji różnych zjawisk. Każdy z uczestników programu ma możliwość rozwijania swoich zdolności.

Lidia Obiedzińska

 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Od września bieżącego roku w naszej szkole prowadzony jest zespół korekcyjno-kompensacyjny w ramach projektu " Rozwijamy umiejętności uczniów klas I-III" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej . Zajęcia prowadzone są w 4 grupach po 5 uczniów z klas trzecich i drugich. Głównym ich celem jest wspieranie ogólnego rozwoju dziecka z uwzględnieniem jego indywidualnych możliwości i potrzeb. Prowadzone ćwiczenia stymulują rozwój funkcji percepcyjno-motorycznych oraz korygują zaburzenia i kompensują je w oparciu o mocne strony dziecka. Poza tym uczniowie doskonalą umiejętności czytania i pisania oraz logicznego myślenia. Wykorzystywane podczas zajęć gry i zabawy relaksacyjne pomagają rozładować napięcie emocjonalne a zastosowane metody i formy motywują uczniów do nauki. Dzieci korzystają z różnych ciekawych pomocy dydaktycznych, które zostały sfinansowane w ramach projektu. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne będą realizowane do końca roku szkolnego.

D. Zalewska, M. Domaszewska

 

 • Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

Zajęcia te prowadzone są w klasach pierwszych, drugich i trzecich przez panie: Edytę Dembską, Małgorzatę Listowską, Mariolę Wityńską, Alicję Żelazną, Ewę Chełstowską i Barbarę Nowakowską.Celem ich jest umożliwienie opanowania podstawowych wiadomości i umiejętności w zakresie czytania i pisania poprzez: usprawnianie zaburzonych procesów psychomotorycznych, rozwijanie techniki pisania i czytania, podniesienie poziomu graficznego pisma, stymulowanie ogólnego rozwoju ucznia, wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi, wzmacnianie mocnych stron ucznia. Dzięki zastosowaniu szerokiej gamy pomocy dydaktycznych, takich jak: różnego rodzaju mozaiki, gry, tuby gąsienice, piłki tai-chi, węże manipulacyjne, kostki kreatywne, etc. zajęcia przebiegają w sposób niezwykle interesujący i ciekawy. Wszyscy uczniowiechętnie w nich uczestniczą.

Mariola Wityńska


 • Zajęcia Terapii Integracji Sensorycznej

W ramach Projektu - "Rozwijamy umiejętności uczniów klas I - III" szkoła otrzymała specjalistyczny sprzęt do terapii integracji sensorycznej o wartości ponad 11 tysięcy złotych. Zajęcia z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych prowadzi pedagog szkolna Wanda Majewska, która posiada uprawnienia terapeuty SI.

Podstawowe informacje o Terapii Integracji Sensorycznej

Terapia Integracji Sensorycznej (SI) to zajęcia, których celem jest poprawa funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego odpowiedzialnego za odbiór i przetwarzanie bodźców zmysłowych (sensorycznych). Człowiek odbiera rzeczywistość wszystkimi zmysłami na raz. Szczególnie dziecko poznaje świat dotykając, słuchając, smakując i obserwując. Aby jak najpełniej doświadczać świata i uczyć się, nasze zmysły muszą ze sobą współpracować i tworzyć sprawny mechanizm. Nieprawidłowy lub niepełny odbiór bodźców z któregoś ze zmysłów wprowadza chaos, powoduje niepewność i skłania do poszukiwania "brakujących" wrażeń. W ten sposób mózg dąży do równowagi i próbuje kompensować braki Metoda została odkryta w Stanach Zjednoczonych na początku lat 60 -tych XX wieku i od tego czasu jest rozwijana, znajduje też coraz więcej zwolenników doceniających jej pozytywny wpływ na rozwój dziecka.Terapia Integracji Sensorycznej (zwana także sensomotoryczną) przez dzieci odbierana jest jako zabawa. Terapeuta prowadzący zajęcia "bawi się" z dzieckiem w określony sposób, dostarczając odpowiednich bodźców do ośrodkowego układu nerwowego. Poprzez odpowiednie, celowe pobudzanie i wyciszanie układu nerwowego oraz podawanie stymulacji na określone zmysły terapeuta poprawia funkcjonowanie układu sensorycznego dziecka.Dzieci z zaburzeniami Integracji Sensorycznej zwykle zachowują się inaczej niż rówieśnicy. Często mówi się o nich, że są "niegrzeczne", "niezdarne", "agresywne", "niedelikatne". Zdarza się też, że dziecko z zaburzeniami SI jest "roztargnione", "buja w obłokach". Zachowania takie nie wynikają ze złej woli dziecka, ale są spowodowane odmiennym funkcjonowaniem układu nerwowego.

Zachowania, które mogą wskazywać na zaburzenia integracji sensorycznej:

  - Nadmierna ruchliwość
  - Upodobanie do skakania z wysokości, skakania po meblach
  - Brak "wyczucia" i delikatności przy okazywaniu uczuć (zbyt mocne przytulanie się)
  - Trudności w uczeniu się jazdy na rowerze
  - Niechęć do obcinania włosów i paznokci oraz innych zabiegów pielęgnacyjnych
  - Opóźniony rozwój mowy
  - Trudności z koncentracją
  - Niechęć do zabaw manualnych (rysowanie, wycinanie, kolorowanie)
  - Chodzenie na palcach
  - Upodobanie do przepychania (ciągnięcia innych osób lub przedmiotów)
  - mylenie podobnych liter (p-b-d, l-t-ł)
  - Trudności na zajęciach w-f
  - Nieuzasadnione agresywne zachowania wobec otoczenia
  - Skłonność do przesadnych reakcji na otoczenie
  - Trudności z zasypianiem

Zajęcia z SI odbywają się w specjalnie do tego przygotowanej sali , wyposażonej w specjalistyczny sprzęt i atrakcyjne dla dzieci zabawki. Wiele ćwiczeń odbywa się na huśtawkach terapeutycznych, które dostarczają stymulacji w ruchu liniowym lub rotacyjnym oraz wymagają odpowiednich reakcji adaptacyjnych organizmu. Dodatkowo, dziecko wykonuje różne ćwiczenia ruchowe, doświadcza zadań wszystkimi zmysłami (stymulacja słuchowa, węchowa, proprioceptywna) i uczy się prawidłowo organizować te informacje. Więcej informacji na stronie : www.pstis.pl

Wanda Majewska

 • Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych muzycznie

8-osobowa grupa dziewcząt i chłopców z klas I-III spotyka się raz w tygodniu na zajęciach umuzykalniających prowadzonych przez Agatę Durzyńską. Celem zajęć jest rozwijanie zdolności i umiejętności muzycznych, budowanie trwałych motywacji i zainteresowań oraz wychowanie do uprawiania i odbioru muzyki. Różnorodne zajęcia (śpiew, gra na fletach, dzwonkach i instrumentach perkusyjnych, tworzenie własnej muzyki, improwizacje rytmiczne, ruchowe, słuchanie wartościowej literatury muzycznej, gry i zabawy muzyczne, pląsy) doskonale uczą pracy w grupie i odpowiedzialności za jej efekty. Przebogate środki dydaktyczne pozyskane w ramach realizowanego projektu powodują, że dzieci świetnie się bawiąc czynią duże postępy. Możemy się pochwalić pierwszymi efektami: w konkursie piosenki "Giełda Piosenki" (o zasięgu powiatowym) - naszą szkołę reprezentowało 6 uczniów tej grupy. Wyśpiewali 1,2 i 3 miejsce! W II semestrze przewidziano 18 spotkań podczas których kontynuowane będzie doskonalenie zdobytych umiejętności.

Agata Durzyńska

 

 • Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych plastycznie

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych plastycznie mają charakter zabawowy. Ekspresja plastyczna dzieci jest spontaniczna i wynika bezpośrednio z przeżyć, spostrzeżeń wyzwalając wyobraźnię i fantazję. Zabawowa forma zajęć daje dużo radości i satysfakcji a tym samym zachęca uczniów do pracy. Uczniowie wzbogacają doświadczenia poprzez poznawanie nowych technik plastycznych, rozwijają sprawność manualną i percepcyjną. Na zdjęciach widać zabawę z ciastoliną i zestawem do modelowania. W czasie zajęć powstało mnóstwo ciekawych rzeźb i reliefów o fantazyjnych kształtach.

Marta Kisiel

 • Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych plastycznie II semestr

Uczniowie podczas zajęć artystycznych pracują i tworzą dzieła w różnych materiałach plastycznych, m.in. rzeźbią w masie plastycznej, glinie rzeźbiarskiej, terakocie, modelinie. Tematyka ich prac jest różnorodna: fantastyczne stworki, ulubione zwierzątka, figurki ulubionych postaci z bajek, dzbanki, skarbonki itd.

Uczniowie poznali także możliwości zastosowania farb sensorycznych, tworzyli prace palcami na papierze - tematem był " Podwodny świat".

Odbył się także cykl zajęć poświęcony malowaniu na płótnie zaprojektowanego wcześniej obrazu. Uczniowie malowali farbami akrylowymi martwe natury, świat zwierząt, fantazyjne obrazy. Rozwijali swoją wyobraźnię plastyczną, uczyli się jak mieszać barwy, jak nakładać farbę na powierzchnię płótna.

Prowadząca zajęcia - Marta Kisiel

 

 • Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy

Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy w ramach projektu unijnego "Rozwijamy umiejętności uczniów klas I-III" prowadzone są przez Iwonę Rafałowską i Ewę Białek. Zajęcia realizowane są w ośmiu czteroosobowych grupach, łącznie terapią objętych jest 32 dzieci z klas pierwszych, drugich i trzecich. Głównym celem zajęć jest korekta wad wymowy i wyeliminowanie błędnie realizowanych głosek. Dzieci rozwijają także swoje słownictwo, uczą się poprawnego oddychania, budowania wypowiedzi poprawnej pod względem stylistycznym i odpowiedzi pełnym zdaniem. Podczas ćwiczeń logopedycznych dzieci korzystają z różnego rodzaju pomocy logopedycznych: puzzli, układanek obrazkowych, domina, ilustracji i zdjęć, historyjek obrazkowych i gier planszowych. Ogromną radość sprawiają uczniom ćwiczenia z pomocą programów multimedialnych, wykonywane w ten sposób zadania utrwalają wywołaną głoskę i utrwalają jej poprawny wzorzec. Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach, dobrze radzą sobie pracując w grupie i indywidualnie, rzetelnie i sumiennie wykonują prace domowe.

  logopeda Iwona Rafałowska


 • Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji

Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla uczniów realizowane w ramach projektu "Rozwijamy umiejętności uczniów klas I-III" są prowadzone z grupą dziesięciorga dzieci, raz w tygodniu. Podczas zajęć rozwijamy umiejętności społeczne. Ćwiczymy komunikację słowną, i niewerbalną. Uczymy się lepiej wyrażać swoje stany emocjonalne, współdziałać z kolegami i koleżankami, szanować potrzeby innych osób. Poznajemy na czym polega prawdziwa przyjaźń i koleżeństwo, dlaczego warto mieć przyjaciół. W trakcie zajęć korzystamy z różnych atrakcyjnych pomocy dydaktycznych, zakupionych w ramach projektu.

J. Dardzińska-Mądry

 

 • Gimnastyka korekcyjna

W naszej szkole w ramach projektu unijnego p.n. "Rozwijamy umiejętności uczniów kl I - III" odbywają się zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy. W projekcie uczestniczy łącznie 60 dzieci w 6 grupach ćwiczebnych. Główne założenia zajęć to pomoc w sterowaniu własnym rozwojem, świadomy i aktywny udział w zajęciach oraz wyrabianie nawyku prawidłowej postawy ciała. Na naszych zajęciach stosujemy zasadę:

USTAWIĆ - SKORYGOWAĆ - WZMOCNIĆ

Zakup sprzętu sportowego współfinansowanego przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przyczynił się do bardziej ciekawych, urozmaiconych ćwiczeń. Uczniowie bardzo chętnie biorą udział w zajęciach - u nas bawią się bezpiecznie i wesoło, ćwiczą zaś systematycznie aktywnie i dokładnie.

Prowadzące zajęcia:
Ewa Jaworowska
Marta Grądzka

 

Back to Top