Dostępność cyfrowa

SP10 w Łomży prowadzi 2 strony internetowe: - www.sp10lomza.pl (strona informacji ogólnej);- http://www.bip-lomza.pl/sp10/1230 (strona BIP). Obie strony zapewniają dostęp w oparciu o standardowe przeglądarki internetowe, są responsywne co umozliwia pracę na urządzeniach mobilnych. SP 10 w Łomży zobowiązuje się zapewnić dostępność swoim stronom internetowym zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej. Data publikacji strony internetowej www.sp10lomza.pl :  1988-03-05. Data ostatniej istotnej aktualizacji  www.sp10lomza.pl:   2021-03-23.

      Strona internetowa www.sp10lomza.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • Brak możliwości zmiany kontrastu.
  • Brak możliwości obsługi witryny jednym klawiszem.
  • brak możliwości zmiany wielkości czcionki.
  • filmy nie posiadają napisów dla osób niedosłyszących.
  • zdjęcia nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego. Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-07. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Dostępność architektoniczna

               Do budynku prowadzą trzy wejścia. W segmencie „C” oraz „A” wejścia wyposażone są w podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Segment „B” wyposażony jest w przyścienną windę przeznaczoną dla osób niepełnosprawnych. Winda dociera do wszystkich kondygnacji segmentu „B” z wyjątkiem piwnic. Pomiędzy segmentami istnieją bariery architektoniczne uniemożliwiające samodzielne przemieszczanie się osób niepełnosprawnych ruchowo w postaci schodów. Personel szkolny wpiera przemieszczanie się osób niepełnosprawnych oraz ich ewakuację przy wystąpieniu sytuacji kryzysowej. Część toalet jest dostosowana do osób niepełnosprawnych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Kontaktować można się dzwoniąc na numer telefonu 86 218 90 10 lub wysyłając mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

      Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Trwa praca nad modernizacją strony internetowej szkoły w celu zwiększenia komfortu użytkowników.

Złożone dokumenty.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

>

>

>

>

>

 

 

 

 

 

 

 

Back to Top