BIBLIOTEKA SZKOLNA - czas pracy

PONIEDZIAŁEK         7.15 - 15.30

WTOREK                    7.15 - 15.30

ŚRODA                       7.15 - 15.30

CZWARTEK               7.15 - 15.30

PIĄTEK      (dzień pracy wewnętrznej  bez wypożyczeń i zwrotów książek)

           Czytelnia czynna w godzinach 8.00-14.00

 W bibliotece i czytelni,w tym samym czasie, może przebywać tylko 6 osób!

 

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI

Biblioteka w roku szkolnym 2020/2021 działa na podstawie regulaminu, który powstał na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej.

Celem regulaminu jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem Sars-CoV-2 wywołującym chorobę COVID -19.

Biblioteka szkolna ustala zasady swojej pracy z uwzględnieniem ograniczonego kontaktu uczniów ze sobą.

  • Klasa( pod opieką  wychowawcy) będzie mogła korzystać raz w tygodniu z wypożyczania książek na godzinie wychowawczej na wyznaczonej godzinie (wg grafiku).
  •  Książki oddane przez daną klasę  i materiały edukacyjne powracające od uczniów w postaci zwrotów do biblioteki szkolnej będą objęte  kwarantanną przez 2 dni.
  •  Lektury szkolne będą wypożyczane po wcześniejszym zgłoszeniu i przygotowaniu nauczycielom polonistom lub  wyznaczonej osobie. Podręczniki będą wypożyczane wg przygotowanego grafiku: klasa, dzień, godzina.(widoczne na Librusie)
  • W bibliotece może przebywać maksymalnie 5 osób.
  •  

1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice i opiekunowie uczniów.
2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
3. Biblioteka udostępnia swoje zbiory zgodnie z kalendarzem pracy szkoły, w wyznaczonych godzinach.
4. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów korzystać można wypożyczając je do domu, czytając lub przeglądając na miejscu, bądź wypożyczając do wykorzystania w czasie zajęć lekcyjnych
5. W bibliotece należy zachować ciszę.
6. Obowiązuje zakaz spożywania posiłków, picia napojów oraz korzystania z telefonów komórkowych.
7. Użytkownicy zobowiązani są do poszanowania sprzętu i wyposażenia biblioteki.
8. Każdy użytkownik biblioteki zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem biblioteki i przestrzegać go.
9. Prowadzenie przez nauczycieli zajęć dydaktycznych w czytelni powinno być uzgodnione wcześniej z nauczycielem bibliotekarzem.
10. Książki potrzebne nauczycielowi do zajęć powinny być wypożyczane osobiście z wyprzedzeniem jednodniowym.

Zasady korzystania z wypożyczalni

1.Czytelnik może wypożyczyć książki jedynie na swoje nazwisko.
2. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres trzech tygodni.
3.Uczniowie przygotowujący się do konkursów, olimpiad lub z innych ważnych powodów mają prawo do wypożyczenia jednorazowo większej ilości książek.
4. Zauważone przy wypożyczeniu uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi.
5. Czytelnik zobowiązany jest odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę lub oddać inną wskazaną przez bibliotekarza.
6. Wszystkie wypożyczone przez uczniów książki powinny być zwrócone do biblioteki na dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego.

Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej

Od wrzesnia 2006 r. w bibliotece Szkoły Podstawowej nr 10 im. Jana Pawła II w Łomży działa Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. ICIM to projekt Ministerstwa Edukacji i Nauki współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą "Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych".  Jego główne cele to: 
- ułatwienie indywidualnego zdobywania i przetwarzania informacji dostępnej poprzez sieć Internet oraz informacji multimedialnej przez uczniów i nauczycieli,
- zwiększenie potencjału edukacyjnego bibliotek szkolnych,
- wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży niezależnie od miejsca zamieszkania i statusu majątkowego,
- umożliwienie uczniom i nauczycielom dostępu do Internetu poza systemem lekcyjnym,
- stworzenie szans na promocję szkoły i biblioteki w środowisku lokalnym.
Centrum dysponuje 4 komputerami i 1 wielofunkcyjnym urządzeniem sieciowym (skaner, drukarka i kopiarka - laserowa, monochromatyczna) wraz z edukacyjnym oprogramowaniem multimedialnym. Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej służy przede wszystkim do celów edukacyjnych. Użytkownicy mogą poszukiwać w Internecie lub w encyklopediach multimedialnych informacji potrzebnych do wykorzystania na lekcjach i poza nimi. Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej otwarte jest w godzinach pracy biblioteki.

1.Stanowiska komputerowe w bibliotece służą do: 
- korzystania z Internetu jako źródła informacji gromadzonych w celach edukacyjnych;
- przeglądania programów multimedialnych;
- przygotowywania prac z wykorzystaniem oprogramowania zainstalowanego na komputerach. 2. Z komputera można korzystać jedynie za zgodą i pod opieką nauczyciela bibliotekarza.
3. Dostęp do Internetu i komputerów jest możliwy w godzinach pracy biblioteki, z wyjątkiem przerw międzylekcyjnych.
4. Użytkownik powinien posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i oprogramowania. 5. Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 45 minut. Jeśli nie ma innych chętnych, czas korzystania z komputera ulega wydłużeniu.
6. Przy stanowisku mogą przebywać jednocześnie 2 osoby pracujące w ciszy.
7. Nie wolno zmieniać ustawień komputera, wgrywać własnych programów, kasować zainstalowanych.
8. Obowiązuje zakaz zapisywania plików i folderów w pamięci komputera.
9. Wyszukane informacje lub przygotowane prace użytkownik zapisuje na własnych dyskietkach. 10. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad, nauczyciel bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.
11. Użytkownik potwierdza fakt korzystania z komputera wpisem do zeszytu.
12. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy zgłaszać bibliotekarzowi. Nie wolno podejmować prób ich naprawienia na własną rękę.
13. Za mechaniczne uszkodzenie sprzętu komputerowego odpowiedzialność finansową ponosi użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni odpowiedzialność ponoszą rodzice.

Back to Top