STAWIAM NA ROZWÓJ – podniesienie jakości kształcenia ogólnego w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem

 

Nasza szkoła realizuje program Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. lider BFKK, partner : Miasto Łomża, przy współpracy z ŁCRE.

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w zakresie kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych uczniów oraz w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem.  We wrześniu 2018 r. przewidujemy ostateczne zakończenie projektu.

W ramach projektu, uczniowie klas IV-VII i klas II-III gimnazjalnych otrzymują zindywidualizowane wsparcie dostosowane do ich specyficznych potrzeb, w tym m.in. doradztwo edukacyjno-zawodowe,  konsultacje pedagoga, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z: matematyki, biologii, chemii, fizyki,
j. angielskiego, zajęcia rozwijające postawy i umiejętności przedsiębiorcze,   oraz pracę zespołową
i umiejętność uczenia się, a także zajęcia specjalistyczne dla uczniów, w tym: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne oraz zajęcia o charakterze terapeutycznym metodą: integracji sensorycznej. Kadra, objęta została cyklem szkoleń w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem.

Opracowała Zofia Rusiłowicz-Kleczyńska

Back to Top