OGŁOSZENIE
dotyczące składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego i wyprawkę szkolną
na rok szkolny 2012/2013


STYPENDIUM SZKOLNE
*Stypendium szkolne przysługuje uczniom zamieszkałym w Łomży.
*Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania
się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota
351 złotych netto / za sierpień 2012 r./
*Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego należy złożyć do
15 września.

WYPRAWKA SZKOLNA
W roku szkolnym 2012/2013 programem „Wyprawka szkolna objęci zostaną:
* uczniowie klas I-IV
* kryterium dochodowe - klasy I -
504 zł netto
klasy II - IV - 351 zł netto

* uczniowie klas I - VI - słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedna z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
*Wniosek o przyznanie wyprawki szkolnej należy złożyć do 7 września.
 

pokój 001
w godzinach: od 7. 00 do 15. 00

 

 

 

Back to Top