Informacja dla członków Rejonowej Komisji Konkursowej Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego


Spotkanie członków komisji odbędzie się 14 lutego 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 10 w Łomży przy ul. Niemcewicza 17 o godzinie 9.20 na pierwszym piętrze w pokoju nauczycielskim. Proszę pamiętać o zabraniu długopisu z czerwonym tuszem, ołówka i gumki do ścierania oraz kalkulatora.


Barbara Fiłonowicz
Przewodnicząca
Rejonowej Komisji Konkursowej

Informacja dla uczestników konkursuStopnia rejonowego Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego


14 lutego 2018r. (środa)
9.30 – zbiórka uczestników konkursu – parter, hol przy sali gimnastycznej
9.40 – spotkanie uczestników konkursu z przedstawicielem Kuratorium Oświaty w Białymstoku, dyrekcją szkoły oraz komisją konkursową
– zajmowanie wyznaczonych miejsc przez uczestników
10.00 - 11.30 – praca z arkuszem
Uczestnicy, którzy zgłoszą się na dany konkurs po jego rozpoczęciu, nie mogą wziąć w nim udziału.
Każdy uczestnik powinien posiadać:
 kartę kodową podpisaną przez dyrektora szkoły, w której się uczy oraz przez rodzica/prawnego opiekuna
 ważną legitymację szkolną
 długopis nieścieralny - w czasie konkursu nie korzystamy z ołówka i korektora; rysunki wykonujemy długopisem
 przybory do geometrii: linijka, kątomierz, ekierka, cyrkiel
Uczestnicy nie mogą wnieść na salę telefonów komórkowych, kalkulatorów oraz plecaków!

Back to Top